Skip to content

Gemengerotssëtzung 26.10.2023

Sou wéi et an den entspriechenden Gesetzer a Reglementer virgesinn ass, huet d’CSV fir d’Gemengerotssëtzung vum 26.10.2023 1 Punkt eragi fir op den Ordre du jour, souwéi e puer Froen un de Schäfferot.
An der Suite vun der Informatiounsversammlung betreffend de Modifikatiounen um Projet Reamenagement rue d’Itzig, gouf och e gemeinsame Punkt vun déi gréng / CSV eragi fir op den Ordre du jour. 
Fannt den Detail hei drënner.

Beitrag deelen