Gemengerot

Buergermeeschter

Simone MASSARD-STITZ

  • Comité Section CSV: Membre
  • Bourgmestre
  • Alter: 58

Gemengeréit

Romain DUMONG

  • Comité Section CSV: Secrétaire
  • Comité Circonscription CSV: Membre
  • Member vum Gemengerot
  • Alter: 57

Jeff RISCH

  • Comité Section CSV: Président
  • Member vum Gemengerot
  • Alter: 42