Gemengerot

Buergermeeschter

Simone MASSARD-STITZ

 • Comité Section CSV: Membre
 • Bourgmestre
 • Alter: 56

Schäffen

Yolande ROLLER-LANG

 • Comité Section CSV: Membre
 • Echevin
 • Alter: 56

Gemengeréit

Romain DUMONG

 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 55

Jeff RISCH

 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 40