De Comité vun der CSV Sandweiler

Vill Käpp – vill Iddiën!

 

Président
Jeff
Risch
Vice-Président
Sandra
Schu-Santioni
Secrétaire
Romain
Dumong
Trésorier
Claude
Marx
Membre
Jean
Lemmer
Simone
Massard-Stitz
Roger
Meysembourg
Yolande
Roller-Lang