Simone Massard-Stitz
Simone Massard-Stitz
53 ans, Infirmière diplômée
Mariée, deux fils adultes
Membre du conseil communal depuis 1999
Bourgmestre depuis 2015

“Zesumme mat Iech d’Zukunft vun eiser Gemeng gestalten.”