Sandra Schu-Santioni
Sandra Schu-Santioni
43 ans, Opticienne diplômée, Photographe indépendante
Mariée, deux jeunes filles

“Ëmmer en oppent Ouer, well och Är Meenung fir eis zielt.”