Roger Meysembourg
Roger Meysembourg
62 ans, Retraité
Marié, deux filles et quatre petits-enfants
Conseiller communal depuis 2011

“Fir eng foussgängerfrëndlech Gemeng, mat Prioritéit op d’Kanner an d’Senioren.”