Nele Hauenstein-Mayer
Nele Hauenstein-Mayer
48 ans, Juriste / Secteur financier
Mariée, deux jeunes filles

“Fir eng modern a liewenswäert Gemeng – fir all Generatiounen.”