Jean Lemmer
Jean Lemmer
38 ans, Fonctionnaire des CFL / Département IT
Marié, deux jeunes fils et une jeune fille

“Fir eng sënnvoll Digitaliséierung vu Schoul a Gemeng – am Déngscht vum Bierger.”