Gerry Stammet
Gerry Stammet
55 ans, Fonctionnaire CFL retraité Marié, une fille et un fils adolescents

“Fir eng gutt Liewensqualitéit an eiser Gemeng.”