De Buergermeeschter

Simone MASSARD – STITZ

 • Bestued, Mamm vun 2 erwuesse Jongen
 • Diploméiert Infirmière
 • Buergermeeschteg sait 2015

 • Schäffin bis 2015
 • Gemengerotsmember sait 1999
 • Comité Member vun der CSV Sandweiler
 • Presidentin vun der Schoulkommissioun
 • Vizepräsidentin vum Piwitsch a.s.b.l
 • Member vum SIAS Exekutiv
 • Member Syrdallheem a Club Senior

Kompetenz-Ressorten

 • Finanzen
 • Bauten
 • Mobilitéit an Transport
 • Enseignement